Bestämmelser för uteplatser

Gällande markplan

Det finns möjlighet att anlägga en uteplats som sträcker sig utanför den stenläggning som hör till lägenheten. Eftersom den mark som då tas i anspråk tillhör föreningens allmänning har styrelsen bestämt vad som gälla i dessa fall. Detta för att föreningen ska se någorlunda enhetlig ut så att vad områdets grundutseende inte förändras alltför mycket. Observera! Skötseln av uteplatsen "går i arv" till framtida innehavare av lägenheten. Lämna in en ansökan till styrelsen för godkännande om att anlägga uteplats. Ansökan ska innehålla en enklare ritning där uteplatsens utseende ska framgå. 
 

Uteplatsen får sträcka sig maximalt 1 meter rakt ut från stenläggningen. I husets längdriktning får den sträcka sig maximalt till husets gavel eller till cykelförrådet om man bor intill ett sådant.

Vid en fri gavel får en högre skärmvägg/vindskydd sättas upp. I husets längdriktning får det anläggas ett staket eller häck med en höjd på maximalt 1 meter. I och med att Du inhängnar en bit av föreningens mark så påtager Du Dig också ansvaret av skötseln för den gräsmatta som finns där samt eventuella buskar eller annan växtlighet som Du själv planterar. Det ingår inte i arbetsuppgifterna för föreningens trädgårdsskötare.

Skulle uteplatsen misskötas kommer den boende i första läget att få en anmodan, muntlig eller skriftlig, från styrelsen att vidtaga rättelse. Om anmodan inte efterlevs eller vid upprepade förseelser har föreningen rätt att avlägsna utbyggnaden och återställa marken i ursprungligt skick, eventuellt på aktuell lägenhetsinnehavares bekostnad. Föreningen har också rätt att avlägsna utbyggnaden om den skulle vara till hinder vid utomhusarbeten på fasader och tak som styrelsen beställt.

Gällande balkonger

Beträffande balkonger får markis sättas upp, monterad i takstolarna. Observera att markisen måste vara av en god och stabil konstruktion och yrkesmässigt monterad. Även här ska en ansökan lämnas in till styrelsen. Vill man lägga en trätrall på balkongen går det bra, dock utan att borra i balkonggolvet. Det är inte tillåtet. Inga andra byggnationer på balkongerna får förekomma.
 

Att borra i väggarna

Somliga boende önskar sätta upp t.ex. ytterbelysning vid uteplats / balkong. Detta är ok om man använder sig utav styrelsen rekomenderad fackman. Annars är det inte tillåtet!