Sammanfattning av styrelseprotokoll

Arbetsutskott nr 6, 2014 10 02

* Gå ut med information om att boende måste plocka bort utrustning från balkong och uteplats innan takarbetena påbörjas.
   Takarbetena kommer att innebära viss nedskråpning.
* Avtal tecknat med Dahl om inköp av utrustning och material.

Styrelsemöte nr 8, 2014 09 10

* Den ekonomiska situationen ser bra ut.
* Chemi Clean kommer att göra en vattenkontroll den 23:e oktober.
* Stenar tas bort inom området och läggs undan för vidare användning.
* Container är beställd till den 17:e oktober.

Arbetsutskott nr 5, 2014 08 26

* Beslöts att teckna avtal med Effecta Städ AB.
* Asfaltering av olika vägavsnitt har påbörjats.

Styrelsemöte nr 7, 2014 08 14

* Utsättning av gränsrör kommer att göras mellan Fredriksbergs mark och kommunens mark vid Vendelsövägen.
* SEW kommer att göra funktionskontroll av våra rökluckor.
* Optigo kommer inom kort att påbörja arbetena med att installera fiber.
* Uppdrag har getts till Balkongrutan att ge oss en offert på inglasning av våra balkonger. Detta till följd av ett beslut på Årsstämman 2013.
* Radonkontroll kommer att utföras under höst/vinter.

Styrelsemöte nr 6, 2014 06 12

* Översyn kommer att ske av vår undercentral.
* Genomgång av cykelförråd skall göas i höst. Se över "herrelösa" cyklar.
* Styrelsen skall ha en arbetsdag den 19:e juli.

Styrelsemöte nr 5, 2014 05 26

* Budgeten fastställdes för 14/15. Info om detta senare.
* Omläggning av ett lån har gjorts till en lägre ränta.
* Täckbark och jord skall köpas in av Mark och Plogtjänst.
* Ett antal parkeringsplatser har sjunkit. Dessa skall justeras med asfalt.
* Utsättning av gränsrör skall beställas av Kommunen. Vi vill fastställa tomtgränsen mot Vendelsövägen.
* Underhållsplan skall uppdateras i sin helhet. Besiktning kommer att ske 9:e juni.
* Max-måtten för altanstorlek skall gå ut i Gredriksbergsbladet och läggas upp på hemsidan.
* Styrelsen har avslutning med grillning utanför föreningslokalen. Övriga boende inbjudna.
* Arvoden och suppleantersättningar justerat enligt Rikksbyggens Intresseförenings rekommendationer.

Arbetsutskott nr 4, 2014 04 05

* Familjen Abella Munoz har erbjudit sig att måla om Föreningslokalen. Styrelsen lämnar klartecken till det.
* Mobil Park skall kontaktas om att nya gästparkeringstillstånd.

Styrelsemöte nr 4, 2014 03 20

* Cylindamaskin i tvättstugan lagad. Någon har försökt tvätta en trasmatta i den.
* Svensk Arboristtjänst är bokade till den 28:e mars.

Arbetsutskott nr 3, 2014 02 04

* Justering av fraktioner i soprummen. förslag att måla om dem i sommar.
* Extrastämma skall genomföras med anledning av beslut om bredband (fiber).
* Styrelseutbildning kommer att genomföras den 18.:e februari. Nästintill all i styrelsen kommer att delta.
* 4 st i styrelsen är anmälda till en ekonomiutbildning den 18:e mars.

Styrelsemöte nr 3, 2014 01 23

* Diskussion om förädringar i soprummen.
* Ventilationsrören i tvättstugan är omlagda för bättre ventilation.
* Info-kväll för nyinflyttade fastställdes till 15:e februari med efterföljande pubkväll.

Arbetsutskott nr 2, 2014 01 09

* Föreningen skulle behöva en logotyp.
* Sophanteringen diskuterades.
* Styrelsen skall utarbeta rutiner för olika arbetsuppgifter i styrelsen. Rutin har skapats när det gäller parkeringsfrågor.
* Soprummen skall få belysning ovanför entredörrarna. Timer skall installeras i soprummen.
* Ventilationsrör i tvättstugan omlagda för bättre ventilation.
* Informationsmöte för nyinflyttade återinförs. Därefter skall vi ha en pubkväll för intresserade boende.
* Huvuddelen av styrelsen skall gå på styrelseutbildning och ekonomiutbildning.
* Styrelsen har planer på att utveckla föreningslokalen. Eventuellt kan en storbilds-TV installeras för t ex fotbollsmatcher.
* Toalettdörren i föreningslokalen har öppnats även för de som skall tvättar och inte bara för lokalbokningar.

Styrelsemöte nr 2, 2013 12 12

Inget att rapportera.

Arbetsutskottsmöte nr 1, 2013 12 03

Styrelsen fördelade ansvarsområden mellan sig.
* Medlemsinformation t ex hemsidan, Fredriksbergsbladet mm: Christer - Jenny
* Ekonomiansvar; det dagliga ansvaret och en budgetplan för kommande verksamhetsår:Jocke – Micke
* Fastighetsfrågor såsom underhållsplan, löpande underhåll, kontakter med leverantörer: Lasse – Jocke
* Föreningslokalen: Charles- Britt
* Parkeringsfrågor: Jocke - Lasse
* Tvättstugan: Charles - Lasse
* Planering av städ- och arbetsdagar: Jenny - Britt
* Medlemsaktiviteter såsom kräftskiva, info för nyinflyttande: Charles - Joakim
* Miljöfrågor: Mikael - Charles
* Sophantering: Monika - Mikael
* Trädgårdsansvarig: Jenny - Britt
* Styrelsens visioner: Jocke - Christer
* TV/Bredband: Christer - Charles
* Städning: Mikael - Jenny
* Störningar: Britt - Charles
* Utdelare, hemmaöppnare: Lasse - Britt
* Utbildningsansvarig: Jenny - Monika
* Snöskottning: Lasse - Jocke
* Avtal/Försäkringsfrågor: Micke - Jocke

Styrelsen gick igenom över 25 olika aktuella ärenden.

Årsstämma, 2013 11 21

Föreningens ordförande Lasse wikander öppnade föreningsstämman. 24 st lägenhet var representerade, och 29 medlemmar var på plats.
Åke Allard axlade återigen uppgiften att leda förhandlingarna.
Stämman valde i år att välja ordförande och inte som tidigare låta den valda styrelsen konstituera sig själva.
Som ordförandeför för ett år valdes Joakim Vidh, tidigare känd för föreningens medlemmar i och med att han tidigare suttit i styrelsen.
Stämman valde även Mikael Nordström som ordinarie ledamot och även Jenny Nouri och Britt Holmkvist som suppleanter.

Valberedningesn ledamöter Eva Jönsson och Lotta Falge avtackades särskilt för deras gedigna arbete av den nya ordförande Jocke.
De har näst intill talat med alla medlemmar i föreningen och funnit ett stort engagemang för föreningen och dess framtid. Flera av de boende har velat göra en insats för föreningen men inte nödvändigtsvis arbeta i styrelsen.

Även i år hade det inkommit en mängd motioner. Det största flertalet av dem handlade om behovet att renovera/underhålla våra hus.
Styrelsen meddelade att dessa frågor kommer att få hög prioritet de kommande åren då underhållsbehoven är väl kända.

Stämman upplevdes som mycket positiv och den nya styrelsen har höga förväntningar på sig.  

Styrelsemöte nr 8, 2013 11 05

* Styrelsen skall återinföra informationsträffar för nyinflyttade. Dessa möten kommer att hållas innan Pub-kvällar, förslagsvis mellan 18.00-19.00.
  Dessa informationsträffar föreslås infalla en gång i kvartalet.
* En mycket stor mängd ärenden påbörjades eller bordlades tills efter stämman.

Styrelsemöte nr 7, 2013 10 03

* Sophanteringen fungerar inte till 100% än. Diskussion om att flytta olika fraktioner mellan soprummen.
* Stamspolningen genomförd.
* Ny kontakt skall ske med Svensk arboristtjänst för fortsatta beskärningar i föreningen.
* Plog och Marktjänst skall få i uppdrag att justera de "smällande" portarna.

Styrelsemöte nr 6, 2013 09 18

* Styrelsen konstituerade sig på nytt. Styrelsen utsåg Lasse Wikander till ordförande för föreningen.

Styrelsemöte nr 5, 2013 09 11

* Handikapp-parkeringen är iordningställd.
* Haninge Tak har varit hos oss och inspekterat tak.
* Termometer insatt för kontrollmätning av temperaturen på utgående vatten.
 Detta för att säkerställa att vi har rätt temperatur på vattnet för att inte riskera överlevnad av Legionellabakterier.
* Genomgång av motioner till årsstämman.
* Lån på 10 Mkr omlagt till en mycket lägre ränta.
* Wolge avgår med anledning av flytt till Gotland och därmed ett utträde ur föreningen.
 Dock kom det som en chock för övriga styrelsemedlemmar att även Jane Andersson och Petra Håkansson avgick med omedelbar verkan.
 Det medförde att styrelsen inte längre hade rätt att ens attestera föreningens fakturor.
 Ett nytt konstituerande styrelsemöte måste då skyndsamt komma till stånd.


Arbetsutskottsmöte nr 3, 2013 05 29

* Besiktning av våra tak kommer att ske innan midsommar av Nynäs Tak.
* Stamspolningen kommer att ske under september månad.
* Lån på 10 Mkr kommer att omsättas i sommar till en förväntad lägre ränta. Mycket positivt för föreningens ekonomi.
* Ramperna till de 2 soprummens ingång ändras till att bli asfaltsramper. Även andra markjusteringar kommer att göras med asfalt, bl a kantsten kring vändplan.
* Problemen med läckande hängrännor förväntas åtgärdas under hösten. Styrelsen går ut med skriftlig information om det till de boende då problemen nu även drabbat de boende på nedre planet.
 

Styrelsemöte nr 4, 2013 05 02

* Med anledning av nedanstående tog styrelen beslutet att höja årsavgifterna med 5% från 1:a januari, 2014.
Det innebär en inkomstförstärkning för föreningen på ca 200 tkr.

* Det har uppmärksammats att tak har allvarliga brister, bl a i säkerhet. En besiktningsman kommer att anlitas för att ge oss en samlad bild på vilka åtgärder som måste göras. I skrivandets stund är det svårt att uppskatta kostnaderna. Dock har vi anledning att misstänka att det kan innebära väsentliga kostnader för föreningen.

* Under året kommer takrengörning/mossborttagning att ske. En vattenavvisande yta kommer att appliceras för att förhindra fortsatt mossbeläggning.

I samband med detta kommer en justering av de läckande hängrännorna att utföras.

* Under hösten kommer stamspolning ske. Vattenlås bytes i lägenheterna.

* En handikappskylt skall beställas och ställas upp vid handikapp-parkeringsplats.

* Flera balkonger har fått en missfärgning till följd av grön beläggning av alger. Vi skall, med start under vårstädningen, att högtryckstvätta balkongerna.
Nedervåningarnas utemöbler kan då komma behöva att flyttas för att de inte skall bli blöta eller förstöras.