Här nedan finner du sammanfattning av äldre protokoll

 

 

Äldre protokoll, 2013

* Svensk arboristtjänst har fått uppgiften att beskära föreningen buskar och träd.

* Charles Holmgren har tagit över uthyrningen av lokalen.

* Smällar har hörts i rören i port nr 8. Lasse Wikander och Plog och Marktjänst kommer söka var problemen uppstår.

   De kommer att göra det under en torsdag förmiddag.

Arbetsutskott nr 2, 2013 03 12,

* Det smäller i rören i port 6 och 8. Lasse och Plog- och Marktjänst kommer att försöka utröna var smällarna orsakas av.

* Under en 5-årsperiod kommer en ventilationskontroll genomföras i hela lägenhetsbeståndet.. Det kommmer att genomföas av representant från styrelsen och anlitad fastighetsskötare.

*Föreningen har utvalt att genomgå en "Egenkontoll". Förreningen kommer att få redogöra för hur vi hanterar allt ifrån skadedjur, radon  till energiförbrukning.

* Föreningen har problem med läckande hängrännor. Under våren kommer arbete påbörjas för att rätta tilll problemet.

* Vårstädningen fastställdes till lördagen den 4:e maj kl 11.00.

Styrelsemöte nr 2, 2013 02 12

* Container är beställd till vårstädningen den 4:e maj.

* Förslaget att göra en kompost för trädgårdsavfall avslogs.

* Trädgårdsgruppen förslag till Skötsel- och Beskärningsplan togs. Arbetena skall samordnas med Plog- och Marktjänst.

Arbetsutskott nr 1, 2013 01 10

* Föreningen har köper in en sandlåda som är placerad utanför tvättstugan. Det står var och fritt att hämta sand från lådan för att åtgärda halt underlag.

 * En större genomgång av föreningens undercentral, radiatorer planeras. Systemen är äldre än 20 år och har stort behov av översyn.
   Likaså en genomgång av lägenhetsventilation och brandvarnare. 

* Alg-rengöring av balkonger och cykelförråd föreslås ske under vårstädningen. 

* Även problemen med hängrännorna måste åtgärdas inom kort. Förberedelser har inletts. 

* Arbetet med att förändra ordningen i soprummen har påbörjats. SRV och Hans Andersson Recycling har kontaktats för ändamålet. 

* Datum för vårstädningen fastställdes till 4:e maj, kl 11.00.

 

Äldre protokoll, 2012

Brf Fredriksbergs årsstämma 2012

Stämman leddes även detta år av Åke Allard. Som vanligt kanske man skall tillägga. Årsmötespunkterna gicks igenom i samma tempo som tidigare stämmor.

Den nya styrelsen ser ut enligt följande:

Ordförande. Wolge Ståhl, Vice ordförande: Janne Andersson, Sekreterare: Christer Rundberg (omval 2 år), Ledamot: Lasse Wikander (nyval 2 år).
Suppleant: June Nordahl (nyval 2 år), suppleant: Petra Håkansson, suppleant: Monica Eriksen. Charles Holmgren (fyllnadsval 1 år).

 

Det som skiljde denna stämma från de andra stämmorna var den mängd av motioner som inkommit. Motionerna, styrelsens yttrande och stämmans beslut kan du finna under fliken, Motioner till årsstämman, sammanfattning och fullständiga motioner.

Arbetsutskott nr 5, 2012 10 09

Trädgårdsgruppen får mandat att även praktiskt arbeta med utemiljön.

Trädgårdsgruppen får i uppdrag att samordna arbetet med föreningens utemiljö med Kjelle.
Kostnader skall förankras i styrelsen.

Styrelsemöte nr 5, 18:e september, 2012

Sofia Nilsson Thörner har slutat i styrelsen med omedelbar verkan. 

Tvättstugans el stängs av kl 23.00 och öppnas kl 06.00 till en kostnad av 12 500 kr. 

Rensdon inköpt för 1314kr för att rensa avlopp.

Arbetsutskott nr 4, 15:e juni, 2012

Samtliga förslag från trädgårdsgruppen bordlades till styrelsemötet i september. Dock får marktäckare inköpas.

En elektrisk dörröppnare installeras i port 24.  

Ett lån på ca 9 Mkr är omlagt till en mycket lägre ränta.

Styrelsemöte nr 4, 21:a maj

* Nytt torkskåp på A-sidan installerad.
* Innertaken i våra carports är nu fixade.
* Besiktning av våra fastigheter planeras till den 30.e maj.

Arbetsutskott nr 3, 25:e april, 2012

Inventering av undercentralen är genomförd. Rapport kommer. 

En löstagbar stolpe köps in och monteras vid östra infarten. 

Datum för kräftskivan föreslogs till 1:a september, kl 19.00. 

Ursula skall, tillsammans med Christer, vara medansvarig för hemsidan. 

Styrelsemöte nr 3, 27:e mars, 2012

Extrastämma för val av extern revisor kommer att genomföras den 25:e april.
Ingen höjning av månadsavgifterna är aktuell för närvarande.

Arbetsutskott nr 2, 29:e febuari, 2012

Trädgårdsgrupp inrättas med Monica och Christer som ansvariga.

Gruppen får i uppdrag att komma med förslag till en trädgårdskompost.

Föreningens trädgårdsmästare, Kjell Persson, skall årligen göra en trädgårdsplan för större arbeten.

Planen baseras på en genomgång på ett arbetsutskott under hösten.

 

Ett antal kommande fastighetsarbeten kommer att genomföras under den närmaste perioden såsom hängrännor och och innertak till carports.

En genomgång av våra undercentraler för att kolla dess status.

Kjell Persson, vår fastighetsskötre kommer att tillsammans med Lasse genomföra besiktningar av ventilationen i lägenheterna.

Dessutom skall alla lägenheter besiktigas avseende vatteninstallationer  och ventilation innan en försäljning.

 

Fler stenar kommer att läggas ut kring bommar och betongblock då bilar hittar smitvägar runt desamma. 

Styrelsemöte nr 2, 7:e februari, 2012

Information kommer.

Arbetsutskott nr 1, 12:e januari, 2012

Flera av föreningens presumptiva framtidsfrågor togs upp.

 

Uppvärmning

Över 40% av våra driftskostnader står uppvärminingen för. Vi är helt beroende av fjärrvärmeleveranterörens prissättning.

Vi i föreningen kanske skall beakta det faktum. Kan vi förändra det beroendeförhållandet?

 

Vi måste också se över vår driftsutrustning. Delar av den är över 20 år gammal och väldigt mycket har hänt inom uppvärmningsdrift under de senaste 20 åren. Hur effektiv är den utrustningen vi har idag? Hur känge förväntas den hålla? Vi vill ju INTE att den skall havera i 15 minusgrader på nyårsafton.

Då blir det MYCKET dyrt att ersätta gammal utrustning.

Lasse fick i uppdrag att ta in offerter från företag som kan se över vår driftsutrustning och kommá med förslag på hur vi skall effektivisera vår uppvärmning.

 

Utemiljö
Vi skall gå ut till allla boende genom hemsidan, information i portar och i alla brevlådor om att vi vill få in synpunkter från alla boende om vår utemiljö.

Monica och Christer är ansvariga för att ta emot och sammanställa alla synpunkter.

De boendes synpunkter skall sedan presenteras på nästkommande styrelsemöte då Kjelle, vår trädgårdsmästare, skall närvara på.

 

Information till de nyinflyttade

Nyinflyttade får information från föreningen när Kjelle sätter upp deras namn på dörrarna.

Någon i styrelsen kommer fr o m nu att personligen uppsöka alla nyinflyttade för att erbjuda stöd och besvara uppkomna frågor.

Vem som besöker vilka boende kommer att beslutas löpande på varje styrelsemöte.

 

Belysning på vind

Nya lampor kommer löpande att sätts upp som kommer att förbättra ljuset på vinden.

 

Avfallshantering

Tyvärr fungerar inte våra soprum som de ska. Alltför många slänger alltför mycket som inte skall slängas där.

En fråga för styrelsen att ta tag i.

 

Frågor på bevakning

Låssystem. Om något händer som tvingar oss att byta lås blir det MYCKET dyrt. Finns det andra mer framtidssäkara system?

Parkeringsplatserna. De är för trånga. Under de senaste åren har bilarna blivit bredare.Förslag om att bredda platserna när vi målar om rutorna nästa gång. Idag blir det för dyrt att erbjuda p-platser med elstolpe, men.... hur ser vi på det miljömässiga?

 

 

 

 

Äldre protokoll, 2011

Brf Fredriksbergs årsstämma 2011

Stämman leddes som vanligt av Åke Allard. Årsmötespunkterna gicks igenom i samma tempo som tidigare stämmor.

När stämman hade att ta ställning till styrelsevalen startade en livlig diskussion om att årsmötespunkterna gicks igenom för snabbt då flera var ovana vid den formella mötesstrukturen.

Efter diskussion om ett ökat engagemang i föreningen utökades antalet ledamöter i styrelsen med två personer. Stämman ville att de som var intresserade av att arbeta i styrelsen skulle beredas plats.

Utöver valberedningens förslag till omval av Sofia, Janne och Wolge valdes även Ursula, Petra och Monica in som suppleanter.

 

Den nya styrelsen ser ut enligt följande:

Ordförande. Wolge Ståhl (Omval 2 år)
Vice ordförande: Janne Andersson (Omval 2 år)
Sekreterare: Christer Rundberg
Ledamot: Sofia Nillson Thörner (Omval 2 år)

suppleant. Lasse Wikander
Suppleant: Ursula Hedlund (2 år)
Suppleant: Petra Håkansson (2 år)
Suppleant: Monica Eriksen (Fyllnadsval 1 år)

 

Det som framkom ur diskussionerna var att de boende ville ha mer information från styrelsen. Både innan större beslut och information om tagna beslut.

Det föreslogs flera informationskanaler. Informationen skall ut på hemsidan men då flera av de boende inte har Internet så skulle informationen ut skriftligt till varje lägenhet. Viss information kan delges på informationstavlan i trapphuset.


Att införa "medlemsmöten" i föreningen aktualiserades för att diskutera och informeras om större beslut.

Informationsmöten för nyinflyttade föreslogs att återinföras då nyinflyttade ofta har behov av information.

Det kom även upp behov att en kurs i hur man "läser" en årsberättelse. Det föreslogs en kurs. Åke Allard erbjöd sig att hålla i "kursen".

 

Efter stämman så hölls en mer allmän diskussion om aktuella frågor. Här nedan är ett urval av några:

Frågor som kom upp var soprummen, vad som skall slängas där. Rengöring av hängrännor och att färgen flagnar från dem. Information innan beskärning av buskar. Att det var dålig belysning på vinden påtalades. Värmen i lägenheterna, och att ljuset i trapphusen lyser lite väl länge.

 

Efter diskussionerna på stämman kan föreningen i framtiden räkna med att bli en mer livaktig förening. Engemang och intresse finns.... uppenbarligen!

Styrelsemöte 1, 8:e december, konstituerande möte

Styrelsen hade ett konstituerande möte efter föreningsstämman. en hel del formella beslut måste tas.

 

Det som kan nämnas av intresse är att föreningen har fått en ny miljöansvarig: Monica Eriksen.

Ansvariga för Fredriksbergsbladet kommer Ursula Hedlund och Petra Håkansson vara.

Ursula blir också vår nya studieorganisatör.

Styrelsemöte 8:e november

Några punkter som togs upp:

 

*Lasse och Christer försökte en lördag att fixa de hängande masonitplattorna under delar av våra carports. Vi lyckades inte med vårt uppsåt.

Lasse skall kontakta en snickare för att få prisuppgift på jobbet att få plattorna på plats. 

* Det finns boende som placerat brandfarligt material i trappen. De skall uppmanas att plocka bort det. 

Styrelsemöte 11 09 21

* Styrelsemötet ägnades i huvudsak till att gå igenom årsberättelsen inför årsstämman.

 

* Vi oroades över den höga häcken vid infarten till vår förening. Häcken skymmer gång- och cykelvägens utfart.

   Risken för olycka mellan bil och cykel/gående är överhängande.

   Häcken tillhör en av fastigheterna till Samfälligheten Henriksberg. Vi skall undersöka om häcken kan klippas eller
   annan säkerhetshöjande åtgärd kan genomföras. 

Arbetsutskott

Arbetsutskott 11 10 11

* Vid vår utfart på Söderbytorpsgatan, nära infarten till brandstationen, utmynnar en gång- och cykelväg. Den är skymd av en hög häck. Det medför att det är en hög risk för kollision mellan  bil och cykel. Kommunen har lovat att se över korsningen och bedöma om häcken håller en "regelrätt" höjd. 

* Vårt sista rörliga lån är nu bundet till en ränta på 3,42%. 

* Sofia kommer att se över reglerna för uthyrningen av föreningslokalen.  

* Vissa vindsluckor tar in vatten vid ogynnsam vindriktning och regn. Lasse kommer att se över om åtgärder behövs. 

* Lasse och Christer, ev Sofia, kommer att justera innetaken på våra carports. Preliminärt kommer det att under lördagen vecka 42.

   Vi kommer att behöva utrymma berörda carports under dagen. Lasse kommer meddela berörda bilägare. 

* Alltför många "tvättstugeanvändare" GLÖMMER att ta bort bokningslåset efter avslutad tvätt.. Det medför att alltför många tvättstugetider är bokade av INGEN!   
Så, GLÖM inte att flytta bokningslåseet efter avslutad tvätt! Denna uppmaning kommer i nästa Fredriksbergsblad.

Arbetsutskott 11 08 30

På AU tog vi upp några saker som kan nämnas:

 

* Vi har ju tagit ner körbärsträd som stått för stor del av områdets nedskräpning,

   träden utanför port 10 och 16. Det har framkommit fler önskemål om att ta ner även andra
   körsbärsträd som skräpar ner.
   Det är dyrt att ta ner träd, så styrelsen skall försöka få fram intresserade som är
   villiga att ta ner träden mot att de får virket. Vi återkommer i ärendet.

 

* Vi skall försöka ta hit en container till helgen 22-23:e oktober.

 

* Soprummen är nu rengjorda av Kjelle.

 

* Städning kommer inom kort att ske på våra vindar.

 

* Carportarnas innertak måste repareras. Lasse, tillsammans med frivilliga, kommer
   att göra det någon av de kommande lördagarna.